Dôkazom toho je aj široká škála mimoškolských aktivít organizovaných SOŠ technickou a agropotravinárskou, ako sú projekty, exkurzie, súťaže a krúžková činnosť.Pravidelne každý rok sa 20 študentov našej školy zúčastňuje projektu Erasmus + , cez ktorý sa dostávajú  na odbornú prax do zahraničia. V školskom roku 2021/2022 pôjdu, ak to epidemiologická situácia dovolí,  do Maďarska a do Čiech. Tento rok sme pre istotu vyberali len okolité krajiny.  Študenti sú zapojení v projekte Moderné vzdelávanie pre prax II, kde cez extra hodiny majú rozšírené vzdelávanie všeobecno-vzdelávacích, ale aj odborných predmetov.

Spojená škola v Detve finišuje projekt v rámci programu Erasmus+/strategické partnerstvá. Dňa 17. júna 2021 sa uskutočnila záverečná konferencia projektu, na ktorej sa zúčastnili projektoví partneri, spolupracujúce firmy i zástupcovia základných škôl.

Po dlhej dobe mimo vyučovania kvôli COVID-19 sme sa s radosťou vrátili do školských lavíc. Našu radosť znásobila aj pozvánka od združenia AGRION na exkurziu.Po dvoch rokoch sme sa vrátili do Selíc, kde sa konal DEŇ POĽA KUKURICE. Počasie sa s nami znova vyhralo. Najskôr slnko a potom nás odohnal dážď, tak ako z väčšiny exkurzií. Získali sme informácie o hybridoch kukurice, mali sme predstavené novinky z oblasti techniky na slovenskom trhu od firiem Fendt , Case, Lemken, JonhDeere... Najviac nás ale zaujalo predvádzanie techniky v plnom nasadení na pozemku. Videli sme stroje na zber kukurice, spracovanie pôdy ale ajna sejbu kukurice. Veľkú radosť sme mali aj z toho, že sme po roku konečne videli priateľov - agromechatronikov z družobných škôl.

Každú chvíľu sa žiaci ZŠ začnú rozhodovať, kam na strednú školu. Keďže sme nemohli organizovať deň otvorených dverí, chcela by som vám predstaviť Strednú odbornú školu technickú a agropotravinársku v Rimavskej Sobote aspoň takto na diaľku. V našej škole sa žiaci pripravujú na svoje povolanie v štvorročných študijných odboroch, v trojročných učebných odboroch a v dvojročných učebných odboroch, ktoré by som Vám chcela postupne stručne predstaviť. Škola je dvojjazyčná - máme odbory s vyučovacím jazykom slovenským, do ktorých môžu byť prijatí žiaci zo slovenských a aj maďarských ZŠ a s vyučovacím jazykom maďarským, do ktorých môžu ísť žiaci z maďarských ZŠ. Všetky odbory, ktoré na škole máme, môžu navštevovať aj chlapci aj dievčatá. Školské vzdelávacie programy máme spracované tak, aby absolvent našej školy mal širokú možnosť zamestnania sa.No a teraz už k tým jednotlivým odborom:

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo manuál pre stredné školy, ktorý upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/2021. Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky stredných škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Manuál nájdete na tejto webovej adrese:

https://www.minedu.sk/rozhodnutia-a-usmernenia-v-case-covid-19/

 

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (tlačivo)