Informácie o egyptských pyramídach, „vyrábaní“ záhad, kritickom myslení či upírskych hystériách dostali žiaci SOŠTaAP na zaujímavej besede v Mestskej knižnici v Rimavskej Sobote. I.S a I.CR trieda absolvovali prednášku vedenú vedeckým publicistom Dušanom Valentom. O tom, že to bolo prínosné a podnetné, svedčia aj slová samotných žiakov.

„V knižnici sa mi páčilo, dozvedel som sa veľa nového o pyramídach a aj o upíroch. Získal som aj nové vedomosti z histórie Egypta.“

                                                                Matej L.

„Bolo to výborné.“

                                                                Martin H.                                                                       

 

„Bola to dobrá beseda, dozvedel som sa, že Egypťania nerobili v pyramídach pasce, ale iba chodby, ktoré nikam neviedli a tiež, že až tretí typ pyramídy bol dobrý a nezrútil sa.“

                                                               Matúš H.

 

„Už dlho som sa zaujímal o Egypt. Veľa som o tom čítal, ako sa stavali pyramídy. Som veľmi rád, že viem, ako to v skutočnosti bolo.“

                                                               Patrik R.

 

    Už tradične si 22. apríla pripomíname Deň Zeme. Bolo to v roku 1970, keď vedci, hlavne ekológovia v USA ovplyvnení fotografickými a telegrafickými snímkami z kozmu dokumentovali krehkosť a zraniteľnosť Zeme a demonštračne vyzvali ku spoločnému celosvetovému úsiliu za ochranu Zeme so všetkým, čo ju robí jedinečnou.  Skutočne svetovým sa stal od roku 1990. V tomto roku sa pri príležitosti Dňa Zeme aktivizovalo viac ako 200 miliónov ľudí v 140 štátoch sveta, vrátane vtedajšej ČSFR. Ochrana životného prostredia nie je o teatrálnych gestách, výročných nástenkách, prvoplánových prednáškach, o rôznych výzvach či prehláseniach, je to o schopnosti nebáť sa byť iným a pre planétu ZEM niečo urobiť. Je potreba si uvedomiť, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, a preto sa treba venovať otázkam životného prostredia a prostredníctvom spoločného celosvetového úsilia chrániť jej poklady pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na Zemi.                                                                                                   

Témou Dňa Zeme 2022 je:“ Investuj do našej planéty“. Študenti SOŠTaAP sa rozhodli v tento deň investovať svoj čas a prácu. Každá trieda si v školskom sade vysadila svoj ovocný strom, o ktorý sa bude starať počas štúdia na škole. Študenti vysadili stromy višní a čerešní, ktoré sa zakúpili cez projekt Zachráňme školský sad. Táto aktivita sa uskutočnila vďaka finančnej podpore Nadácie Ekopolis a spoločnosti Slovnaft a.s. v rámci programu Zelené oázy“.

ekopolis01           slovnaft logo01              zelene oazy01

   Deň Zeme si pripomenuli žiaci školy aj na hodinách cudzích jazykov s pani Vetrákovou.  Porozprávali si základné fakty o tomto sviatku, o jeho histórii a hravou formou si preopakovali konverzačnú tému zameranú na ochranu životného prostredia. Počas jazykovej prípravy vytvorili plagát, ktorý zverejnili v společenských priestoroch  školy.

                                                                        

Stredná odborná škola technická a agropotravinárska- už z jej názvu vyplýva, že odbory, ktoré sa na škole vyučujú s prírodou úzko súvisia. Areál školy je veľmi rozsiahly, preto je škoda nevyužiť jeho potenciál a nepretaviť do niečoho, čo bude užitočné nielen pre školu, ale aj široké okolie. Zamestnanci a žiaci SOŠTaAP v Rimavskej Sobote si vytýčili cieľ vybudovať školu biodiverzity. Pýtate sa, čo to v praxi znamená? V prvom rade vysadiť v školskom areáli čo najviac zelene a tým udržať a zvýšiť počet rôznych druhov organizmov, zlepšiť mikroklímu, pretože biodiverzita je vlastne mozaika života v celej rozmanitosti jeho druhov a foriem. Počas Dňa Zeme sa v školskom sade podarilo každej triede vysadiť svoj vlastný ovocný strom, o ktorý sa bude počas štúdia na škole starať. Študenti vysadili stromy višní a čerešní, ktoré sa zakúpili cez projekt Zachráňme školský sad. Táto aktivita sa uskutočnila vďaka finančnej podpore Nadácie Ekopolis a spoločnosti Slovnaft, a.s. v rámci programu Zelené oázy. Projekty, ktoré sa na škole realizujú, majú viesť k zveľaďovaniu prostredia, v ktorom pracujeme, vzdelávame sa a relaxujeme, k eliminácii znečistenia životného prostredia, k rozvíjaniu praktických zručností žiakov a k budovaniu ich povedomia, že prírodu máme len jednu a našou povinnosťou je chrániť ju a zveľaďovať. Vďaka finančným prostriedkom z realizovaných projektov sa už škole podarilo vybudovať ekozáhradku, vyvýšené záhony, osadiť nádobu na zachytávanie dažďovej vody, skrášliť vstupný areál, vysadiť kríky s drobným ovocím, zasadiť stromy vytvárajúce tieň a obnoviť školský sad. V budúcnosti by škola rada pokračovala v tejto línii a jej víziou je vybudovanie zelených striech, hmyzích hotelov, bylinkových špirál, búdok a krmítok pre vtáky. S chuťou do práce, odhodlaním a dobrou náladou sa to určite podarí. kolektív SOŠTaAP.

ekopolis      zelene oazy01  slovnaft

 

Po marcových prácach na projekte Zachráňme školský sad, keď sa odstránili vyschnuté ovocné stromy a opíli sa konáre s cieľom presvetliť koruny stromov, tento mesiac pokračujú práce na príprave pôdy pre sadenie mladých ovocných stromčekov. V rámci odborného výcviku žiaci pod vedením majstra Štefana Tótha poorali plochu, kde sa bude výsadba realizovať. Žiaci sa takto nielen podieľajú na realizácii projektu,ktorý sa uskutočňuje vďaka finančnej podpore Nadácie Ekopolis a spoločnosti Slovnaft, a.s. v rámci programu  Zelené oázy, ale zároveň sa zdokonaľujú v činnostiach, ktoré budú v budúcnosti potrebovať po ukončení štúdia v praxi, ak zostanú verní odboru, ktorý vyštudujú.

SOŠTaAP

zeleneoazy                  ekopolis              slovnaft

Naša škola sa snaží sadiť a pestovať poľnohospodárske plodiny, ktoré môže využiť buď v školskej kuchyni alebo aj predávať, Začiatkom mája sa na školskom pozemku vysadili zemiaky. Pri sadení v rámci odborného výcviku pomáhali aj žiaci tried I.MT a II.MT, učebného odboru agromechanizátor, aby si aj prakticky vyskúšali to, čo sa učia na teórii v rámci odborných predmetov.

     SOŠTaAP

SOŠTaAP je zapojená do projektu „Posilnenie regionálneho riadenia v oblasti odborného vzdelávania a prípravy smerom k zlepšeniu kvality, atraktivity a vyššej orientácii na trh práce v Banskobystrickom kraji“, kde jedna z úloh je aj zisťovanie spokojnosti a názorov komunity školy na jej chod.

V mesiacoch február a marec prebehlo dotazníkové zisťovanie spokojnosti zamerané na spokojnosť študentov, ktoré preukazuje do akej miery sú naplnené ciele a ich očakávania. Čo robíme správne a kde máme rezervy a priestor na zlepšenie. Pýtali sme sa našich žiakov na ich názory ohľadom práce učiteľ na jednotlivých predmetoch, majstrov na odbornom výcviku a praxi ako aj na prácu  triedneho učiteľa. Dotazník pokrýva aj dvojročné obdobie pandémie, preto sme sa pýtali aj na dištančné a prezenčné vyučovanie počas tohto obdobia. Dotazník obsahoval nasledovné otázky pre každý predmet vyučovaný v študijnom alebo učebnom odbore:

Triedny/a učiteľ/ka riešila problémy žiakov triedy počas distančného vzdelávania?

Triedny/a učiteľ/ka komunikoval/a s nami počas distančného vzdelávania?

Triedny/a učiteľ/ka rieši naše problémy počas prezenčného vzdelávania?

Som spokojný/ná s triednou učiteľkou?                                                                    

Učil/a učiteľ/ka cez ZOOM počas distančného vzdelávania?            

Posielal/a učiteľ/ka úlohy/učivo cez EduPage počas distančného vzdelávania?

Pravidelne hodnotil/a učiteľ/ka našu prácu počas distančného vzdelávania?                        

Odpísal/a nám učiteľ/ka (EduPage/messenger) počas distančného vzdelávania?

Dal/a učiteľ/ka šancu na opravu zadanej úlohy/testu?

Chodí vyučujúci/a včas na hodiny?

Informuje nás o hodnotení predmetu?

Máme možnosť opraviť si zlé známky?

Vysvetľuje učivo (na tabuli, prezentácia, atď.)?

Učivo si len odpisujeme bez vysvetľovania?

V závere dotazníka mali žiaci napísať, kto je ich obľúbený učiteľ a prečo, a ktorý učiteľ ich najviac ovplyvnil počas doterajšieho štúdia.

Výsledky spracovaných dotazníkov budú jedným z podkladov autoevalvácie školy. Celú prácu s vypisovaním dotazníkov žiakmi a pracné vyhodnotenie odpovedí vykonala  Mgr.  A. Lévay Marek.