Profil asolventa učebného odboru: 2487 H autoopravár

Absolvent učebného odboru je kvalifikovaný pracovník, schopný vykonávať príslušné práce na špecializovaných pracoviskách vo výrobných podnikoch a v opravárenstve. Absolvent je schopný pracovať na konvenčných diagnostických zariadeniach, slúžiacich na bez demontážne zistenia prevádzkového stavu a opotrebenia, resp. poškodenia motorových vozidiel prípadne ich častí.

Dobre sa orientuje v technologických postupoch opráv a konštrukcie v súčasnosti používaných motorových vozidiel. Svojím tvorivým prístupom podporuje marketingovo orientované podnikateľské aktivity, ktorých konečným cieľom je spokojnosť zákazníka.Rozsah získaných vedomostí a praktických zručností umožňuje absolventom ďalej sa vzdelávať, zaujímať sa o vývoj vo svojom odbore štúdiom odbornej literatúry a periodík v klasickej tlačenej ako aj elektronickej forme.Získané vzdelanie umožňuje absolventovi používať racionálne metódy techník a vedomostí. Po ukončení prípravy v učebnom obore a po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky je absolvent pripravený na výkon práce pri opravách automobilov, ale i ďalších postoch v autoopravárenstve.  Ďalší rozvoj absolventa je možný vzdelávaním v nadstavbovom štúdiu.