Profil asolventa učebného odboru: 2487 H autoopravár

Absolvent učebného odboru je kvalifikovaný pracovník, schopný vykonávať príslušné práce na špecializovaných pracoviskách vo výrobných podnikoch a v opravárenstve. Absolvent je schopný pracovať na konvenčných diagnostických zariadeniach, slúžiacich na bez demontážne zistenia prevádzkového stavu a opotrebenia, resp. poškodenia motorových vozidiel prípadne ich častí.

Profil absolventa učebného odboru: 2955 H mäsiar,lahôdkar

Trojročný učebný odbor mäsiar, lahôdkar je vhodný pre chlapcov i pre dievčatá. Absolvent ovláda spracovanie a predaj mäsa, výrobu a predaj mäsových výrobkov, výrobu a predaj lahôdkarskych výrobkov, ovláda základy správnej výživy, hygieny potravín a základné ekonomické pojmy. Vie obsluhovať a nastavovať základné stroje a zariadenia na výrobu a vykonáva ich bežnú údržbu.

Profil absolventa učebného odboru: 4524 H agromechanizátor, opravár

Trojročný učebný odbor agromechanizátor, opravár pripravuje pracovníkov s kvalifikáciou na vykonávanie mechanizovaných prác v rastlinnej výrobe, ako sú orba, sejba, sadenie, zber, chemická ochrana a ošetrovanie rastlín a pod. Zároveň sa žiaci učia obsluhovať, robiť údržbu a bežné opravy poľnohospodárskych mechanizačných strojov, vykonávať základné práce pri ručnom a strojovom obrábaní kovov.

Profil absolventa učebného odboru: 2964 H cukrár

Absolvent je kvalifikovaný pracovník so širokým odborným profilom, schopný samostatne vykonávať odborné technické a technologické činnosti v jednotlivých odvetviach potravinárskeho priemyslu a gastronómie. Ovláda príslušnú techniku, stroje a zariadenia, príslušné technológie,základy ekonomiky výroby a služieb. Pozná základné prírodovedné zákonitosti svojho odboru a vie ich prakticky využívať pri riešení odborných problémov.