Profil absolventa učebného odboru: 2498 F technické služby v autoservise

Absolvent učebného odboru je odborný pracovník v pneuservise, schopný samostatne pracovať na údržbe a oprave pneumatík a na údržbe cestných motorových vozidiel. Má ucelené základné vedomosti potrebné pre štandardné opravy a výmenu pneumatík, s využitím štandardného vybavenia dielní predpísaného výrobcom, na základe informácií, získaných v štandardných technických dokumentáciách výrobcov vozidiel.

Pri práci je schopný použiť štandardnú meraciu a diagnostickú techniku. Absolvent je dostatočne adaptabilný, schopný pracovať samostatne alebo v tíme. Vie uplatňovať racionálne metódy práce, tvorivo, rozvážne a rozhodne konať v súlade s právnymi normami spoločnosi, zásadami humanizmu a demokracie. Absolvent pociťuje potrebu žiť a pracovať v kultúrnom prostredí a dbá o svoje zdravie.Dôraz kladie na čestnosť, zodpovednosť a etiku správania sa voči zákazníkom a svojim spolupracovníkom. Je schopný pracovať v tíme, pričom vie odborne komunikovať a vhodným spôsobom prijímať a odovzdávať svoje skúsenosti. Je dôsledný a zachováva diskrétnosť v pracovných vzťahoch.