Profil absolventa učebného odboru: 3161 F praktická žena

Učebný odbor praktická žena pripravuje absolventov so širokým všeobecnovzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami i praktickými spôsobilosťami tak, že je schopný vykonávať samostatnú činnosť v poľnohospodárstve v oblasti textilného priemyslu a v oblasti rodinného života. Príprava v školskom vzdelávacom programe zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie a prípravu.

Všeobecná zložka vzdelávania vychádza zo skladby všeobecnovzdelávacích predmetov učebného plánu. V jazykovej oblasti je vzdelávanie a príprava zameraná na slovnú a písomnú komunikáciu, ovládanie oznamovacieho odborného prejavu v slovenskom jazyku, na vyjadrovanie sa v bežných situáciách spoločenského a pracovného styku. Žiaci sa tiež oboznamujú s vývojom ľudskej spoločnosti, základnými princípmi etiky, zásadami spoločenského správania a protokolu. Osvojujú si základy matematiky, ktoré sú nevyhnutné pre výkon povolania. V rámci odborného výcviku žiaci získavajú teoretické a praktické zručnosti z šitia a ručných prác, základov výživy a varenia, starostlivosti o zdravie, výchovy k rodičovstvu a pestovateľstva a chovateľstva.