Profil absolventa učebného odboru: 2498 F technické služby v autoservise

Absolvent učebného odboru je odborný pracovník v pneuservise, schopný samostatne pracovať na údržbe a oprave pneumatík a na údržbe cestných motorových vozidiel. Má ucelené základné vedomosti potrebné pre štandardné opravy a výmenu pneumatík, s využitím štandardného vybavenia dielní predpísaného výrobcom, na základe informácií, získaných v štandardných technických dokumentáciách výrobcov vozidiel.

Profil absolventa učebného odboru: 3161 F praktická žena

Učebný odbor praktická žena pripravuje absolventov so širokým všeobecnovzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami i praktickými spôsobilosťami tak, že je schopný vykonávať samostatnú činnosť v poľnohospodárstve v oblasti textilného priemyslu a v oblasti rodinného života. Príprava v školskom vzdelávacom programe zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie a prípravu.