Profil absoventa učebného odboru 4532 K agromechatronik

Absolvent je kvalifikovaný odborný zamestnanec, zameraný na vykonávanie údržby, opráv, testovanie a diagnostiku modernej poľnohospodárskej techniky v predpredajnom servise a pri montáži doplnkovej výbavy strojov a zariadení, využívanej v poľnohospodárstve. Tieto činnosti je schopný po zaškolení vykonávať aj na lesnej, záhradnej a komunálnej technike. Absolvent odboru pracuje v priamom kontakte so zákazníkom v dielňach dodávateľov techniky, náhradných dielov, ale aj priamo na mieste nasadenia strojov a zariadení.

Absolvent študijného odboru je súčasne kvalifikovaný aj ako obsluha vysokovýkonných zložitých mechanizačných zariadení v agrosektore. Absolvent odboru bude disponovať kľúčovými a odbornými kompetenciami servisného technika, zameraného na opravu, údržbu, testovanie a diagnostiku modernej techniky, resp. ako predajca tejto techniky. Absolvent odboru bude mať uplatnenie aj ako obsluha modernej poľnohospodárskej techniky na poľnohospodárskych družstvách, podnikoch aj ako samostatný živnostník. Vzhľadom na dosiahnutý stupeň vzdelania sa môže uplatniť aj v štátnej a verejnej správe a súčasne má možnosť pokračovať v štúdiu na vysokej škole na Slovensku i v zahraničí. Absolvent študijného odboru agromechatronik je schopný samostatne ale aj tímovo pracovať s maximálnym ohľadom na ochranu životného prostredia, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a s vysokou kvalitou a orientáciou na spokojnosť zákazníka. Absolvent študijného odboru agromechatronik disponuje po ukončení štúdia okruhom nasledovných kompetencií:  diagnostikuje chyby a poruchy ako aj ich príčiny na mechanických, hydraulických, elektrických a elektronických systémoch,  vykonáva údržbu, diagnostikuje, montuje a opravuje vozidlá stroje a zriadenia, opracováva a spája súčiastky a časti strojov ručne aj strojovo, obsluhuje vozidlá, stroje a ich systémy a uvádza ich do prevádzky, testuje emisie a nastavuje motory na správne emisné hodnoty, aplikuje normy kvality, pôsobí pri odovzdávaní strojov zákazníkom a odborne školí obsluhu strojov, komunikuje so zákazníkom, plánuje a kontroluje pracovné procesy a hodnotí ich výsledky.


 AKTIVITY  "AGROMECHATRONIKOV"


 3. ročník


Selice 2020

II. ročník Univerzitného dňa techniky

SOŠ technická a agropotravinárska v Drienovci


 2. ročník


Agromechatronik 2019 ( 12.-13.júna 2019)

Hriadeľ- Nitra

Fendt 311 opäť na školskom dvore

Poznatky z praxe sú dôležité pre vzdelávanie študentov

Praktický darček vždy poteší

Po roku opäť v SPU Nitra

Jazdili úspešne- škola stojí

Deň poľa kukurice - SELICE

Dar firmy ŠUPA TECHNIKA

Učitelia stredných škôl sa opäť vzdelávali


 1. ročník


 Výučba v teréne - návšteva živočíšnej výroby v Agroban Bátka

HORSCH- zážitok na celý život

Deň poľa zameraný na krmoviny 

Prví agromechatronici odjazdili prvé „metre“

Univerzitný deň techniky

Prof. Ivan Hričovský - prekvapenie dňa

Ani počasie nás neodradí!