Profil absolventa študijného odboru: 3765 M technika a prevádzka dopravy

Absolvent študijného odboru technika a prevádzka dopravy si v závislosti od regionálnych podmienok a trhu práce, môže nájsť uplatnenie hlavne v cestnej, mestskej hromadnej doprave alebo diaľkovej doprave, v doprave pre vlastnú potrebu, dopravných službách, autoopravárenstve, výrobe automobilov a obchodnej sieti, v dopravnej polícii, v poisťovníctve, staniciach technickej kontroly, v cestnej záchrannej službe, v organizáciách zaoberajúcich sa zasielateľskou činnosťou v cestnej a kombinovanej doprave.

Po úspešnom zapracovaní je pripravený na výkon funkcií technika v prevádzke a údržbe, diagnostike motorových vozidiel, predaji nových a ojazdených vozidiel, v projekcii, v dispečerskej službe, v konštrukčných kanceláriách, v dielňach na opravu vozidiel. Hlavným cieľom študijného odboru technika a prevádzka dopravy je dosiahnuť vysokú flexibilitu uplatnenia absolventa na domácom aj zahraničnom trhu práce. Absolvent študijného odboru je zároveň pripravovaný pre vysokoškolské štúdium príbuzných odborov na ekonomických, strojárskych a dopravných vysokých školách a univerzitách. Absolvent študijného odboru získa štúdiom široký odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním, s dostatočnou adaptabilitou na príbuzné odbory, je schopný aplikovať nadobudnuté základné vedomosti, zručnosti a návyky pri riešení konkrétnych problémov samostatne aj v tíme, je schopný využívať vedecky fundované metódy práce na zodpovedajúcej úrovni a cieľavedome, rozvážne a rozhodne jednať v súlade s právnymi normami spoločnosti. Absolvent získa také schopnosti a vedomosti a flexibilitu svojich schopností, ktoré mu umožňujú uplatniť sa na pracovnom trhu na Slovensku a v rámci Európskej únie.