Profil absolventa študijného odboru: 2697 K  mechanik elektrotechnik

Absolvent odboru je kvalifikovaný pracovník schopný samostatne vykonávať práce pri projektovaní, konštrukcii, výrobe, montáži, ako aj v prevádzke a údržbe elektrotechnických inštalácií a elektrických zariadení. Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností získava absolvent štúdiom široký odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním, s dostatočnou adaptabilitou, logickým myslením a schopnosťou aplikovať nadobudnuté vedomosti pri riešení problémov samostatne aj v tíme.

Profil absolventa študijného odboru: 2682 K mechanik počítačových sietí

Absolvent študijného odboru mechanik počítačových sietí je kvalifikovaný odborný pracovník, ktorý má vedomosti a zručnosti z oblasti spôsobu používania, spracovania a prenosu informácií, informačných technológií, hardwaru, softwaru počítača a počítačových sietí. Svoje vedomosti a zručnosti vie využívať nielen pre obsluhu zariadení pre spracovanie informácii, návrhy a realizáciu komunikačných systémov, ale aj diagnostikovanie a odstraňovanie chýb a porúch na týchto zariadeniach.

Profil absolventa študijného odboru: 3765 M technika a prevádzka dopravy

Absolvent študijného odboru technika a prevádzka dopravy si v závislosti od regionálnych podmienok a trhu práce, môže nájsť uplatnenie hlavne v cestnej, mestskej hromadnej doprave alebo diaľkovej doprave, v doprave pre vlastnú potrebu, dopravných službách, autoopravárenstve, výrobe automobilov a obchodnej sieti, v dopravnej polícii, v poisťovníctve, staniciach technickej kontroly, v cestnej záchrannej službe, v organizáciách zaoberajúcich sa zasielateľskou činnosťou v cestnej a kombinovanej doprave.

Profil absolveta študijného odboru: 4532 K  agromechatronik

Absolvent je kvalifikovaný odborný zamestnanec, zameraný na vykonávanie údržby, opráv, testovanie a diagnostiku modernej poľnohospodárskej techniky v predpredajnom servise a pri montáži doplnkovej výbavy strojov a zariadení, využívanej v poľnohospodárstve. Tieto činnosti je schopný po zaškolení vykonávať aj na lesnej, záhradnej a komunálnej technike. Absolvent odboru pracuje v priamom kontakte so zákazníkom v dielňach dodávateľov techniky, náhradných dielov, ale aj priamo na mieste nasadenia strojov a zariadení.