Profil absolventa študijného odboru: 4512 L poľnohospodárstvo

Absolvent študijného odboru je kvalifikovaný pracovník, schopný samostatne vykonávať odborné pestovateľské a chovateľské práce pri príprave, technickom,technologickom a ekonomickom zabezpečovaní a riadení poľnohospodárskej výroby a služieb. Pozná aj základnú problematiku predaja a nákupu poľnohospodárskych produktov. Ovláda problematiku životného prostredia a ochrany prírody.

Po určitej praxi je schopný samostatne vykonávať činnosti v rastlinnej a živočíšnej výrobe,v mechanizácii poľnohospodárstva a riadiť prácu zamestnancov, je odborne spôsobilý vykonávať podnikateľskú činnosť v odbore poľnohospodárstvo, pri dodržiavaní zásad ochrany životného prostredia. Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností absolvent musí byť dostatočne adaptabilný, schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti pri samostatnom riešení problémov, vie konať cieľavedome a rozhodne. Je schopný pracovať v tíme, sústavne sa vzdelávať, konať v súlade s právnymi normami spoločnosti, trvalo sa zaujímať o rozvoj svojho odboru štúdiom odbornej literatúry. Ovláda metódy práce podnikateľa.