Profil absolventa študijného odboru: 2982 L potravinárska výroba

zameranie:

  • 01 mäsová a údenárska výroba
  • 02 pekárenská a cukrárska výroba

Absolvent uvedeného študijného odboru je kvalifikovaný odborný pracovník, ktorý je schopný samostatne vykonávať odborné činnosti v rôznych oblastiach potravinárskeho priemyslu, kontroly,hygieny a služieb súvisiacich s výživou a potravinárstvom, pre ktoré je podmienkou úplné stredné odborné vzdelanie, a to ako potravinársky technik, technológ vo výrobných prevádzkach, kvalitár, laborant, kontrolór akosti v podnikoch, v obchodných firmách v oblasti predaja potravinárskych výrobkov a stredný technicko-hospodársky pracovník v oblasti kontrolných metód, technického riadenia výroby alebo vo vysokokvalifikovaných robotníckych povolaniach v týchto výrobách.

Absolvent je schopný aplikovať teoretické poznatky v prevádzkovej a laboratórnej praxi v mäsovej, pekárenskej a cukrárskej výrobe. Vie sa orientovať v princípoch technologických operácií, riadiť ich technologické parametre a ovplyvňovať ich v priebehu výrobného procesu. Zvládne úkony v prevádzkových a laboratórnych podmienkach, je schopný merať, skúšať a kontrolovať technologické, chemické a mikrobiologické procesy, vykonávať činnosti, ktoré tvoria základ jeho odbornosti.Absolvent vie uplatňovať a dodržiavať zásady HACCP, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,orientovať sa v základných vzťahoch potravinárskej výroby k životnému prostrediu a v zásadách jeho ochrany pred možnými negatívnymi vplyvmi. Vie sa orientovať na trhu práce,aktívne komunikovať, vie využívať informačné a komunikačné technológie. Absolvent sa trvalo zaujíma o vývoj v oblasti svojho odborného zamerania štúdiom odbornej literatúry, vie používať progresívne formy a metódy riadenia a podnikateľskej činnosti, je manuálne zručný a zmysluplne, cieľavedome a rozhodne koná v súlade s právnymi a spoločenskými normami, so zásadami humanizmu, vlastenectva a demokracie.