MATURITA 2024

Organizáciu maturitnej skúšky upravujezákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 224/2022 Z. z. o strednej škole v znení neskorších predpisov. EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NIVaM.

PREDMETY MS

Žiak strednej odbornej školy s vyučovacím jazykom slovenským koná MS zo štyroch predmetov:

1. slovenský jazyk a literatúra,

2. povinný predmet zo skupiny cudzích jazykov,

3. teoretická časť odbornej zložky,

4. praktická časť odbornej zložky.

Žiak strednej odbornej školy s vyučovacím jazykom maďarským koná MS z piatich predmetov:

1. maďarský jazyk a literatúra,

2. slovenský jazyk a slovenská literatúra,

3. povinný predmet zo skupiny cudzích jazykov,

4. teoretická časť odbornej zložky,

5. praktická časť odbornej zložky.

Teoretická a praktická časť odbornej zložky je súbor odborných vyučovacích predmetov podľa vzdelávacieho programu študijného odboru školy.

Cudzí jazyk

Externú časť MS a písomnú formu internej časti MS vykoná žiak len z jedného cudzieho jazyka. Žiak strednej odbornej školy vykoná MS z povinného predmetu zo skupiny cudzích jazykov na úrovni B1 alebo B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky, pričom vykoná všetky časti MS. Žiak si zvolí úroveň B1 alebo B2 pri prihlasovaní na MS. Ak chce žiak maturovať z ďalšieho cudzieho jazyka, môže si ho vybrať ako dobrovoľný predmet, pričom vykoná iba ÚFIČ MS na úrovni B1 alebo B2 podľa vlastného výberu.

ČASTI MS JEDNOTLIVÝCH PREDMETOV

MS z jednotlivých predmetov môže pozostávať z externej časti (EČ) a internej časti (IČ).

EČ MS je písomný test zadávaný Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) a vykonáva sa z predmetu slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra (VJM), slovenský jazyk a slovenská literatúra (VJM) a z cudzieho jazyka v rovnakom čase na celom území Slovenskej republiky. Zadania úloh testov vychádzajú z platných cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov z príslušného predmetu. EČ MS nie je verejná. IČ MS sa môže konať formou písomnou (PFIČ), ústnou (ÚFIČ), praktickou, predvedením komplexnej úlohy alebo obhajobou komplexnej odbornej práce. PFIČ MS tvorí súbor tém alebo zadaní, ktorý zadáva NÚCEM. Vyhodnocuje sa priamo v škole. Vykonáva sa z predmetu slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra (VJM), slovenský jazyk a slovenská literatúra (VJM) a cudzieho jazyka v rovnakom čase na celom území Slovenskej republiky, v ten istý deň ako EČ MS z daného predmetu. PFIČ MS nie je verejná. ÚFIČ MS je ústna odpoveď pred predmetovou maturitnou komisiou. Súčasťou IČ MS je aj teoretická časť odbornej zložky a praktická časť odbornej zložky.

Externá časť a písomná forma internej časti MS EČ MS zo slovenského jazyka a literatúry je centrálne zadaný písomný test obsahujúci osem ukážok. Ku každej ukážke sa viaže päť úloh s výberom odpovede zo štyroch možností a tri úlohy s krátkou odpoveďou. Čas na vypracovanie úloh testu je 100 minút. Po prestávke nasleduje PFIČ MS. K nej je pripravený súbor štyroch tém. Žiak si vyberie jednu tému a k nej určenú žánrovú formu. Čas na vypracovanie je 150 minút. Žiak môže počas PFIČ MS používať určenú literatúru (pravidlá pravopisu a slovníky), ktorá bude pripravená v učebni.

EČ MS z maďarského jazyka a literatúry je centrálne zadaný písomný test obsahujúci osem ukážok. Ku každej ukážke sa viaže päť úloh s výberom odpovede zo štyroch možností a tri úlohy s krátkou odpoveďou. Čas na vypracovanie úloh testu je 100 minút. Po prestávke nasleduje PFIČ MS. K nej je pripravený súbor štyroch tém. Žiak si vyberie jednu tému a k nej určenú žánrovú formu. Čas na vypracovanie je 150 minút. Žiak môže počas PFIČ MS používať určenú literatúru (pravidlá pravopisu a slovníky), ktorá bude pripravená v učebni.

EČ MS zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry je centrálne zadaný písomný test. Obsahuje 24 úloh zameraných na počúvanie s porozumením a 40 úloh zameraných na čítanie s porozumením, jazyk a slovenskú literatúru. Čas na vypracovanie testu je 100 minút. Po prestávke nasleduje PFIČ MS. K nej je pripravený súbor štyroch štruktúrovaných tém s určenou žánrovou formou. Žiak si vyberie jednu štruktúrovanú tému a k nej určenú žánrovú formu. Čas na vypracovanie je 90 minút. Žiak môže počas PFIČ MS používať určenú literatúru (pravidlá pravopisu a slovníky), ktorá bude pripravená v učebni.

EČ MS zo skupiny cudzích jazykov je centrálne zadaný písomný test, ktorý overuje komunikačné kompetencie v častiach počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a použitie gramatiky a lexiky. Čas na vypracovanie 36 úloh s výberom odpovede a 24 úloh s krátkou odpoveďou na úrovni B1 je 100 minút, čas na vypracovanie 46 úloh s výberom odpovede a 34 úloh s krátkou odpoveďou na úrovni B2 je 120 minút. Po prestávke nasleduje PFIČ MS, ku ktorej je centrálne pripravené zadanie so štruktúrovaným obsahom v určenej žánrovej forme, preložené do každého cudzieho jazyka, ktoré vypracujú všetci žiaci. Čas na vypracovanie je 60 minút.

Ústna forma internej časti MS

Na ÚFIČ MS si žiak z každého predmetu (okrem teoretickej a praktickej časti odbornej zložky) žrebuje jedno zo schválených maturitných zadaní. Maturitné zadania pripravuje príslušná predmetová komisia školy. Schvaľuje ich riaditeľ školy na základe odporučenia predsedu predmetovej komisie školy do 31. marca príslušného školského roka a následne aj predseda príslušnej predmetovej maturitnej komisie do 30. apríla školského roka. Minimálny počet zadaní v jednom predmete je 30, pričom každé zadanie sa použije iba jedenkrát v danom dni. Zadania vychádzajú z cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturanta z príslušného predmetu a ich obsah zohľadňuje aj predpísaný čas určený na trvanie skúšky a jej prípravu. Maturitné zadanie obsahuje dve alebo tri samostatné úlohy, ktoré sú podľa možností a charakteru predmetu z viacerých tematických okruhov. Maturitné zadania sa nezverejňujú! Žiak má 20 minút na prípravu svojej odpovede (výnimkou je informatika a deskriptívna geometria, v ktorých je na prípravu určených 30 minút) a následne 20 minút na odpoveď. V nej prostredníctvom monológu alebo dialógu s členmi maturitnej komisie žiak prezentuje svoje vedomosti a zručnosti.

Obsah a charakteristika ÚFIČ MS z jednotlivých predmetov sú uvedené v prílohe vyhlášky č. 318/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, III. časť Podrobnosti o spôsobe konania a obsahu ústnej formy internej časti maturitnej skúšky. Na ÚFIČ MS z teoretickej časti odbornej zložky si žiak žrebuje jednu z 25 schválených tém. Maturitné témy sa nezverejňujú! Žiak má 30 minút na prípravu svojej odpovede a následne 30 minút na odpoveď. Počas odpovede sa hodnotí porozumenie téme, používanie odbornej terminológie, samostatnosť prejavu, schopnosť aplikácie, správnosť a vecnosť odpovede. Na praktickú časť odbornej zložky sa určí podľa náročnosti a špecifík odboru 1 až 15 tém, ktoré zahŕňajú charakteristické činnosti, na ktorých výkon sa žiaci pripravujú. Témy sa nezverejňujú! Formu praktickej časti odbornej zložky určí riaditeľ školy na návrh predsedu predmetovej komisie. Môže to byť praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy, obhajoba vlastného projektu, realizácia a obhajoba experimentu, obhajoba úspešnej súťažnej práce, predvedenie umeleckého výkonu. Praktická časť odbornej zložky (príprava a realizácia) trvá podľa povahy študijného odboru najviac 24 hodín (v študijnom odbore zubný technik, ortopedický technik najviac 33 hodín), v jednom dni najviac 8 hodín. V odboroch, v ktorých to charakter skúšky vyžaduje, môže skúška trvať až štyri týždne. Praktická časť odbornej zložky môže byť individuálna a skupinová. Žiak na nej môže používať pomôcky uvedené v zadaní témy práce.

V jeden deň môže žiak vykonať ÚFIČ MS (okrem praktickej časti odbornej zložky) najviac z troch predmetov. ÚFIČ MS zo všetkých predmetov (okrem praktickej časti odbornej zložky) žiak vykoná v priebehu najviac piatich pracovných dní. ÚFIČ MS je verejná. Žiak si na každú časť MS prinesie občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti a vypne mobilný telefón.

PRIHLÁSENIE NA MS

Žiak posledného ročníka študijného odboru v strednej odbornej škole a štvrtého ročníka šesťročného študijného odboru v konzervatóriu do 30. septembra 2019 písomne oznámi triednemu učiteľovi predmety, ktoré si zvolil na MS. Zároveň oznámi aj predmety, z ktorých chce vykonať dobrovoľnú skúšku. Z predmetu zo skupiny cudzích jazykov oznámi aj zvolenú úroveň B1 alebo B2. Z predmetu, ktorý má viac častí MS, oznámi aj zvolenú časť/časti alebo formu internej časti MS. Žiak so zdravotným znevýhodnením oznámi aj spôsob konania MS. Zmenu predmetov, spôsobu vykonania alebo dodatočné prihlásenie na MS žiak písomne oznámi triednemu učiteľovi najneskôr do 15. októbra 2019. V osobitných prípadoch (dlhodobý pobyt v zahraničí, zdravotný stav žiaka) môže riaditeľ školy povoliť iný termín, najneskôr do 31. januára 2020. Žiak môže vykonať IČ MS, ak úspešne ukončil príslušný ročník štúdia vzdelávacieho programu študijného odboru, a ak vykonal EČ a PFIČ MS (bez ohľadu na výsledok týchto častí, ktoré žiak koná ešte pred ukončením posledného ročníka štúdia) a praktickú časť odbornej zložky. Žiak môže vykonať MS do troch rokov odo dňa, keď úspešne skončil posledný ročník strednej školy.

V súlade s dokumentom Sprievodca školským rokom 2023/2024 sa marcový (riadny a opravný) termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS) v školskom roku 2023/2024 uskutoční v dňoch: 

  • 12. marec 2024 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra,
  • 13. marec 2024 (streda) – anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky, taliansky jazyk,
  • 14. marec 2024 (štvrtok) – matematika,
  • 15. marec 2024 (piatok) – slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra.

Aprílový (náhradný) termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 9. až 12. apríla 2024. 

Septembrový (opravný a náhradný) termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 3. až 6. septembra 2024.

MATURITNÉ KOMISIE

Organizáciu a priebeh MS zabezpečujú:

• ústredná maturitná komisia,

• školská maturitná komisia,

• predmetová maturitná komisia.

Školskú maturitnú komisiu (ŠMK) tvorí predseda (z inej školy a s pedagogickou praxou minimálne štyri roky), riaditeľ školy a predsedovia predmetových maturitných komisií. Predseda ŠMK vykonáva dohľad nad priebehom MS. Predmetovú maturitnú komisiu (PMK) tvorí predseda (z inej školy a s pedagogickou praxou minimálne štyri roky) a dvaja skúšajúci (učitelia školy, v osobitných prípadoch učitelia inej školy), všetci s aprobáciou v danom predmete. PMK pre teoretickú a praktickú časť odbornej zložky tvorí predseda a skúšajúci učitelia odborných predmetov (v študijnom odbore, v ktorom sa vykonáva odborná výchova, aj skúšajúci majster odbornej výchovy). Počet skúšajúcich učiteľov určí riaditeľ školy podľa náročnosti a špecifík príslušného študijného odboru. Riaditeľ školy po súhlase predsedu PMK môže do PMK prizvať aj odborníka z praxe (môže žiakovi klásť otázky, ale žiaka nehodnotí). Predsedov komisií vymenováva OŠ OÚ (do 1. marca školského roka), skúšajúcich vymenováva riaditeľ školy (do 30. apríla školského roka). Ak predseda ŠMK alebo PMK nemôže z vážnych dôvodov vykonávať svoju funkciu, zastúpi ho riaditeľ školy (v prípade predsedu PMK to môže byť aj zástupca riaditeľa školy), kým nebude vymenovaný nový predseda. Predseda PMK zodpovedá za priebeh a hodnotenie EČ MS, skontroluje hodnotenie PFIČ MS a podieľa sa na klasifikácii a hodnotení žiaka na ÚFIČ MS. PMK môže za jeden deň vyskúšať maximálne 24 žiakov.

KLASIFIKÁCIA A HODNOTENIE MS

Ak má MS v príslušnom predmete viac častí, hodnotí sa každá časť osobitne. Výsledné hodnotenie sa neurčuje. Určuje sa, či v predmete žiak zmaturoval, alebo nezmaturoval. EČ MS sa hodnotí úspešnosťou v percentách a percentilom (vyjadruje, koľko percent všetkých žiakov dosiahlo horší výsledok v danom predmete v danom roku ako hodnotený žiak). PFIČ MS sa hodnotí úspešnosťou v percentách. ÚFIČ MS sa hodnotí stupňom prospechu. Výsledky EČ a PFIČ MS oznámi žiakom riaditeľ školy najneskôr 10 dní pred termínom ÚFIČ MS (pred odchodom na akademický týždeň). Žiak alebo jeho zákonný zástupca môžu požiadať riaditeľa školy o nahliadnutie do písomných prác a porovnať ich s kľúčom správnych odpovedí a pravidlami na hodnotenie do piatich dní odo dňa, keď sa o výsledku dozvedeli. Písomné námietky voči hodnoteniu PFIČ MS môžu podať Štátnej školskej inšpekcii prostredníctvom riaditeľa školy do ôsmich dní odo dňa, keď sa dozvedeli výsledok. Žiak môže vykonať ÚFIČ MS bez ohľadu na výsledok EČ MS a PFIČ MS v danom predmete. ÚFIČ MS v každom predmete obsahuje aspoň dve úlohy, ktoré sa hodnotia osobitnou známkou. Celkovým hodnotením ÚFIČ MS je stupeň prospechu – známka, ktorá sa určí ako vážený aritmetický priemer čiastkových známok podľa váhy každej známky v jednotlivých predmetoch. Hodnotenie ÚFIČ MS nie je ovplyvnené výsledkom EČ MS a PFIČ MS. Ak sa hodnotenie ÚFIČ MS výrazne odlišuje od dosiahnutých výsledkov žiaka počas štúdia, pri výslednej známke sa prihliada na stupne prospechu z tohto predmetu počas štúdia. Žiak alebo jeho zákonný zástupca môžu podať Štátnej školskej inšpekcii písomné námietky voči hodnoteniu ÚFIČ MS prostredníctvom riaditeľa školy do ôsmich dní od vykonania skúšky. Z predmetu, ktorý má EČ MS a PFIČ MS (slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra a povinný predmet zo skupiny cudzích jazykov), žiak úspešne vykoná MS, ak a) jeho hodnotenie ÚFIČ MS nie je horšie ako 3 (dobrý) a v PFIČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 25 % alebo v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 33 %, alebo b) jeho hodnotenie ÚFIČ MS je 4 (dostatočný) a v PFIČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 25 % a súčasne v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 33 %. Z predmetu, ktorý nemá EČ MS ani PFIČ MS (všetky ostatné predmety), žiak úspešne vykoná MS, ak jeho hodnotenie ÚFIČ MS nie je horšie ako 4 (dostatočný). Žiak úspešne vykoná MS, ak úspešne vykoná MS zo všetkých štyroch predmetov, na ktoré bol prihlásený. Ak žiak neúspešne vykoná MS z predmetu (nesplní vyššie uvedené požiadavky hodnotenia z niektorej časti MS z tohto predmetu), po skončení ÚFIČ MS požiada ŠMK o možnosť konať opravnú skúšku z neúspešne vykonaných častí alebo foriem MS z tohto predmetu. Ak chce žiak vykonať opravnú skúšku v septembri nasledujúceho školského roka, prihlási sa riaditeľovi školy do 30. júna školského roka. Ak ani po opravnej skúške v septembri žiak nespĺňa podmienky na úspešné vykonanie MS z predmetu, prihlási sa riaditeľovi školy do 30. septembra na opravnú skúšku z tých častí MS (z EČ MS, PFIČ MS, prípadne ÚFIČ MS), z ktorých nespĺňa požiadavku na úspešné vykonanie MS. Ďalšiu opravnú skúšku z ÚFIČ MS žiak vykoná v opravnom termíne ÚFIČ MS (február nasledujúceho školského roka), opravnú skúšku z EČ a PFIČ MS v čase riadneho termínu EČ a PFIČ MS nasledujúceho školského roka. Po vykonaní všetkých opravných skúšok, na ktoré bol žiak prihlásený, PMK posúdi, či žiak splnil podmienky na úspešné vykonanie MS z predmetu.

UKONČENIE MS A ŠTÚDIA

Ak žiak neospravedlní svoju neúčasť na MS alebo jeho ospravedlnenie nebude uznané, posudzuje sa, akoby dňom nasledujúcim po termíne konania skúšky štúdium zanechal (prestáva byť žiakom školy). Neúčasť na MS z dobrovoľného predmetu nie je potrebné ospravedlňovať, pri neúčasti sa žiak nehodnotí. Z organizačných dôvodov je však vhodné sa ospravedlniť najneskôr týždeň pred začiatkom každej časti MS. Ak sa žiak na niektorej časti MS správa nevhodným spôsobom, predseda PMK alebo dozerajúci učiteľ jeho skúšku preruší. Ak predseda PMK nedovolí žiakovi v skúške pokračovať, ďalší postup rieši Usmernenie MŠVVaŠ SR ku konaniu maturitnej skúšky v prípade jej prerušenia. Napr. ak bola žiakovi prerušená EČ MS zo slovenského jazyka a literatúry, žiak už ďalej MS nekoná. Celú maturitnú skúšku, t. j. EČ, PFIČ a ÚFIČ MS vykoná zo všetkých predmetov až v riadnom termíne nasledujúceho školského roka. Žiakovi, ktorý úspešne vykonal MS, sa do piatich dní od konania poslednej časti MS vydá vysvedčenie o MS. Na vysvedčení je uvedené hodnotenie jednotlivých častí MS a dátum konania poslednej časti MS. Ak je EČ alebo PFIČ MS vykonaná v mimoriadnom skúšobnom období v septembri nasledujúceho školského roka poslednou časťou MS, vysvedčenie o MS sa žiakovi vydá najneskôr do 10 dní od vykonania skúšky. Dňom nasledujúcom po dni, keď žiak úspešne vykonal MS, prestáva byť žiakom školy. Ak žiak nevykonal v určenom termíne MS a bola mu povolená opravná skúška, odklad skúšky alebo jej opakovanie, zachovávajú sa mu práva a povinnosti žiaka do konca školského roka, v ktorom mal štúdium ukončiť. Zánikom práv a povinností žiaka nie je dotknutá možnosť žiaka vykonať MS.

ŽIACI SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM

Žiaci so zdravotným znevýhodnením (ZZ) môžu mať upravené podmienky na vykonanie MS. Podľa upravených podmienok môže maturovať žiak špeciálnej školy, žiak špeciálnej triedy a žiak so ZZ v triede strednej školy vzdelávaný spolu s ostatnými žiakmi formou školskej integrácie (začlenenia). Úpravy sa vzťahujú na jednotlivé časti MS, na cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z jednotlivých predmetov, na externé testy, písomné práce a maturitné zadania. Úpravy sa týkajú predĺženia časového limitu pri riešení úloh testov EČ MS, úpravy alebo nahradenia niektorých úloh, grafickej úpravy testov EČ MS (zväčšenie písma, iná grafická úprava a formát úloh testu, iný spôsob záznamu odpovede), prítomnosti tlmočníka posunkovej reči a asistenta. Uvedené sú v V. časti prílohy vyhlášky č. 318/2008 Z. z. v znení vyhlášky č. 209/2011 Z. z. Žiaci so ZZ, na ktorých sa úpravy vzťahujú, sú žiaci so sluchovým postihnutím, so zrakovým postihnutím, s telesným postihnutím, chorí a zdravotne oslabení, s vývinovými poruchami učenia, s poruchami aktivity a pozornosti, s poruchami správania, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, s viacnásobným postihnutím. Žiak so ZZ pri prihlasovaní na MS v prílohe oznámi spôsob vykonania MS. V prílohe sú uvedené osobné údaje žiaka, požadované úpravy a odborný posudok odborníka (lekára, špeciálneho pedagóga alebo psychológa) z CPPP a P alebo CŠPP a P, ktorý má žiaka so ZZ vo svojej odbornej starostlivosti. Žiak s vývinovými poruchami učenia alebo so sluchovým postihnutím môže z predmetu zo skupiny cudzích jazykov konať len ÚFIČ MS. Žiak so sluchovým postihnutím si môže do 30. septembra 2019 namiesto predmetu zo skupiny cudzích jazykov zvoliť jeden z predmetov matematika, náuka o spoločnosti alebo občianska náuka. Test EČ MS z cudzieho jazyka pre žiaka so sluchovým postihnutím neobsahuje úlohy na počúvanie s porozumením. V prípade, že žiak napriek sluchovému postihnutiu chce, aby test EČ MS z druhého vyučovacieho jazyka obsahoval aj časť počúvanie s porozumením, je potrebné túto požiadavku uviesť pri prihlasovaní žiaka na MS do maturitnej databázy. Spôsob testovania a spôsob úpravy testov zohľadňujú aj spôsob vzdelávania žiaka počas jeho štúdia. Podrobnejšie informácie nájdete na webovej stránke NÚCEMu.

Zdroj: https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita