Rada školy je zriadená podľa § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení s pôsobnosťou na Strednej odbornej škole technickej a agropotravinárskej, Müszaki, Mezögazdasági és élelmiszeripari, Okružná 61, 979 01 Rim. Sobota, je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy, záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania, zároveň plní funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy a vyjadruje sa k činnosti školy.

ZLOŽENIE RADY ŠKOLY pri SOŠTaAP v Rimavskej Sobote

P.č.

Volení členovia za:

Titul, meno, priezvisko

V školskom roku 2023/2024 je žiakom

1.

pedagogických zamestnancov

Mgr. Alena Majerská, PhD.

xxx

2.

pedagogických zamestnancov

Mgr. Marian Hrinko

xxx

3.

ostatných zamestnancov

Tomáš Brozman

xxx

4.

žiakov

Dávid Bielický

3. ročníka

5.

rodičov

Ivan Cerovský

xxx

6.

rodičov

Mgr. Katarína Gregorec

xxx

7.

rodičov

Mgr. Marcela Krnáčová

xxx

 

Delegovaní členovia za BBSK:

Titul, meno, priezvisko

xxx

8.

 

Mgr. Janka Kosková

xxx

9.

 

Ing. Denisa Vetráková

xxx

10.

 

Mgr. Štefan Vavrek

xxx

11.

 

Ing. František Tóth, PhD.

xxx

 

Predseda/predsedníčka rady školy:

Mgr. Alena Majerská, PhD.

 

Plán zasadnutí RŠ pre školský rok 2023/2024

Mesiac

Predbežný program zasadnutia

október  2023

·   Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch

     a podmienkach za školský rok 2022/2023

·   Plán zasadnutí Rady školy pre školský rok 2023/2024

·   Výročná správa o činnosti Rady školy pri SOŠTaAP za školský  

    rok 2022/2023

november  2023

 

·   Kritériá na  prijímacie skúšky pre školský rok 2025/2026

·   Návrh na úpravu sústavy študijných a učebných odborov pre

    školský rok 2024/2025

marec 2024

·   Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za 1.polrok

    šk. roka 2023/2024

·   Návrh plánu výkonov pre 1. ročník externého, kombinovaného,

    nadstavbového a pomaturitného štúdia v školskom roku 

   2024/2025

·   Správa o výsledkoch hospodárenia školy a rozpočet školy za

    rok 2023

·   Prijímacie skúšky – termíny a počty žiakov

jún 2024

·   Návrh plánu výkonov prvého ročníka pre prijímacie konanie   

    v šk. roku 2025/2026

·   ŠkVP

august 2024

·  Vyhodnotenie koncepčných zámerov pri SOŠTaAP

·  Koncepcia rozvoja SOŠTaAP na rok 2025

·  Plán práce školy a vnútorný poriadok pri SOŠTaAP pre šk.

   rok 2024/2025

mimoriadne zasadnutia podľa potreby

 

 

Správa o činnosti Rady školy v škol. roku 2022-2023

Štatút rady školy                                                                      

Dodatok č. 1 k Štatútu RŠ (9.10.2020)