Zástupcovia pedagogických zamestnancov školy:

 • Mgr. Alena Majerská, PhD - predsedníčka RŠ
 • Bc. Vladimír Gubala

Zástupca ostatných zamestnancov školy:

 • Zuzana Hriňová

Zástupcovia rodičov:

 • Marcela Krnáčová
 • Katarína Gregorec
 • Mgr. Zuzana Vargová

Zástupca žiakov školy:

 • Ján Repák

Zástupcovia zriaďovateľa:

 • Mgr. František Auxt
 • Mgr. Imrich Kováč
 • Ing. František Tóth
 • Ing. Ladislav Rigó

Štatút rady školy

Dodatok č. 1 k Štatútu RŠ (9.10.2020)