Predmetové komisie v školskom roku 2019/2020

Prácu učiteľov budú koordinovať PK. Vedúci PK prerokujú na zasadnutiach predmetových komisií tematické výchovno-vzdelávacie plány pedagogických zamestnancov.

Na škole bude pracovať :

  • PK humanitných predmetov
  • PK cudzích jazykov
  • PK prírodovedných predmetov, informatiky a telesnej a športovej prípravy
  • PK elektrotechnických predmetov
  • PK automobilovej a poľnohospodárskej techniky
  • PK ekonomických a potravinárskych predmetov

Zloženie PK:

PK humanitných predmetov

Mgr. Zdenek Huszty - vedúci predmetovej komisie

SJL, SLF, OBN

Členovia predmetovej komisie

PaedDr. Ľudmila Zaťková - SJL, SLF, KSJ

Mgr. Adriana Lévay Marek - MJL

PhDr. Ingrid Kováčová – DEJ, ETV , OBN

PaedDr.Ján Barto – SJL, ETV

Mgr. Štefan Szőke – DEJ, ETV

Ing. Ladislav Farkas – OBN

Ing. Ladislav Tóth – ETV

Mgr. Réka Mihályiová - SLF

PK cudzích jazykov

MVDr. Beata Hodulová - vedúca predmetovej komisie

NEJ, KNJ

Členovia predmetovej komisie

Ing.Romana Vetráková – ANJ, KAJ

Mgr. Réka Mihályiová – ANJ, KAJ

Ing.Mária Kubišová – NEJ, KNJ

Ing.Karolína Matzenauer – ANJ, KAJ

PK prírodovedných predmetov, informatiky a telesnej a športovej prípravy

PaedDr. Jana Vargová - vedúca predmetovej komisie

MAT, CVM

Členovia predmetovej komisie

Ing. Agnesa Daňková – CHE

Ing.Mária Kubišová – CHE

PaedDr.Ján Barto – TSV, MAT

Mgr. Štefan Szöke - TSV, FYZ

Mgr. Adrana Lévay Marek - INF

PhDr. Ingrid Kováčová – INF

Ing. Juraj Kovács - FYZ

Ing. Ladislav Farkas – FYZ

Ing. Ladislav Tóth – INF

Mgr. Réka Mihályiová - MAT

PK elektrotechnických predmetov

Ing. Ladislav Farkasvedúci predmetovej komisie

OP elektro

Členovia predmetovej komisie

Ing. Tóth Ladislav – OP elektro

Ing. Vojtech Bódi – OVY, OP elektro

Bc. Vladimír Gubala - OVY

Bc. Jozef Imrecze - OVY

Ing. Miroslav Uhrin - API, ZAE

PK automobilovej a poľnohospodárskej techniky

Ing. Dagmar Vašovávedúca predmetovej komisie

OP poľ. a tech..

Členovia predmetovej komisie

Ing. Karol Kisantal - OP str

Ing.Ľudovít Lipták - OP poľn. a dopr.

Ing. Ivan Vilhan– OP stroj.

Ing. Juraj Kovács - OP stroj.

Ing. Ladislav Farkas – AGM, TCK(IG)

Ing. Milan Martinko – OP str.

Bc. Ľubomír Antal - OVY, PCV, PXA

Bc. Kožiak - OVY

Bc. Jozef Morong - OVY

Bc. Kruško - OVY

Štefan Tóth - OVY

Bc. Pavel Hudec – OVY

Bc. Ján Kortiš – OVY

Bc. Vladimír Gubala – OVY

Martin Hrinko – OVY

Ing. Vojtech Bódi – OVY

Štefan Gombala - OVY

PK ekonomických a potravinárskych predmetov

Ing. Žaneta Csobovávedúca predmetovej komisie

OP ekon.

Členovia predmetovej komisie

Ing. Mária Habodász – OP potr.

Ing. Agnesa Daňková – SUR

Ing. Mária Kubišová – OP potr.

Ing. Andrea Kisantalová– OVY

Marta Ajnácsköiová – OVY

Ing. Zdena Bamburová - OVY

PhDr. Ingrid Kováčová – PVY,USP, OP PŽ

Miroslav Janský - OVY

MVDr.Beata Hodulová – BIN, MBI, ZIV, LDA, TEC

Bc. Kozák Milan – OVY

Barbora Kakuková - OVY

PaedDr.Vargová Jana – BOC

Ing.Juraj Kovács – USP, STZ(potr)

PaedDr. Barto – ODK, PCH

Ing. Milan Martinko – OP EKO

Mgr. Štefan Szőke – USP

Štefan Gombala - OVY

Prijímacie konania na SOŠTaAP