Spojená škola v Detve finišuje projekt v rámci programu Erasmus+/strategické partnerstvá. Dňa 17. júna 2021 sa uskutočnila záverečná konferencia projektu, na ktorej sa zúčastnili projektoví partneri, spolupracujúce firmy i zástupcovia základných škôl.

Po úvodných slovách riaditeľa školy Ing. Jána Melicha a riaditeľa odboru školstva BBSK Ing. Miroslava Martiša sa predstavili naše spolupracujúce firmy ZF Slovakia, a. s. a Slavia Production Systems a.s. Nasledovala prezentácia nášho dlhoročného partnera Internationaler Bund Jena a Daniela Fiľa, zástupcu firmy S.D.A. s.r.o. Na záver sa účastníci mohli oboznámiť s projektom a jeho výsledkami. Projekt Európske partnerstvo v odbornom vzdelávaní pripravilo partnerstvo zložené z 9 organizácií z 8 krajín Európy. Partnerstvo je tvorené strednými odbornými školami ako aj záujmovými združeniami zamestnávateľov, pre ktorých školy pripravujú budúcich zamestnancov. Cieľovou skupinou projektu sú pedagogickí zamestnanci a žiaci stredných odborných škôl, vedenie firiem v regióne a predovšetkým zamestnanci zaoberajúci sa odbornou prípravou, inštitúcie participujúce na odbornom vzdelávaní a príprave ako aj zástupcovia regionálnej samosprávy, odvetvových a profesijných združení zaoberajúcich sa odborným vzdelávaním. Zámerom projektu je priblížiť vzdelávanie konceptu duálneho vzdelávania, kde sa žiaci pripravujú priamo pre podniky. Realizáciou projektu sme modernizovali odborné vzdelávanie v partnerských školách cestou prepojenia školy a praxe. Podporili sme zavádzanie systému kvality, vrátane mechanizmov ECVET a EQAVET. Cieľom projektu bolo viac zapojiť do odbornej prípravy kľúčových zamestnávateľov a presvedčiť ich, že koordinované vzdelávanie im môže priniesť množstvo výhod. Umožnili sme pedagogickým zamestnancom, ako aj zamestnancom zodpovedným za vzdelávanie a odbornú prípravu spoznať iný systém vzdelávania a odbornej prípravy. Projekt umožnil rozšíriť existujúce partnerstvá a vytvoril podmienky pre budúcu spoluprácu. Projekt sa zameriaval na tvorbu piatich intelektuálnych výstupov. Vo výstupe O1“Kvalifikačný rámec a kompetencie“ sme pripravili viaceré nástroje, ktoré môže škola využiť pri zvyšovaní kvality odborného vzdelávania. Výstup O2 „Model prepájania odborného vzdelávania v škole a v praxi“ zahŕňa široké spektrum aktivít, ktoré umožňujú čo najviac priblížiť odborné vzdelávanie potrebám praxe. Vo výstupe O1“ Jednotky učenia ECVET s aplikáciou na mobility“ navrhli partneri jednotky učenia ECVET ako aj sprievodcu systémom ECVET, ktorý umožňuje uznávať vzdelávacie výsledky nadobudnuté počas zahraničnej mobility. Výstup O4 obsahuje príručky s cvičeniami, testami a slovníkom odborných pojmov vo všetkých zapojených odboroch. Vo výstupe O5 sme analyzovali situáciu vo vzdelávaní marginalizovaných skupín a pripravili aktivity na zvýšenie ich motivácie. Za dôležitý výstup projektu považujeme posilnenie pozície partnerstva tvoreného odbornými školami, firmami a sociálnymi partnermi pri možnom ovplyvňovaní štruktúry siete študijných a učebných odborov. Obsah tohto článku vyjadruje iba názor autora. Európska komisia nie je zodpovedná za akékoľvek použitie informácií v ňom obsiahnutých. Projekt bol spolufinancovaný programom Európskej komisie Erasmus+.