Problematika tvorby a rozvoja pozitívnej klímy v triede bola predmetom vzdelávania pedagógov SOŠaAP v Rimavskej Sobote, ktoré prebiehalo v dňoch 17. A 18. októbra. Zúčastnilo sa ho 18 pedagógov. V rámci aktivít mali definovať pozitívne a negatívne stránky sociálnej klímy na škole, ako aj ohrozenia a hrozby. Rovnako sa mali vyjadriť, čo by chceli ďalej rozvíjať na škole v súvislosti s uvedenou problematikou. Bolo to najmä vzbudenie záujmu žiakov o štúdium, záujem rodičov o študijné výsledky a správanie sa detí v škole, vytváranie atmosféry dôvery v triede, motivovanie žiakov k mimoškolskej činnosti, workshopy pre žiakov i rodičov a pod. Vzdelávanie sa nieslo v dobrej pracovnej atmosfére a určite niektoré poznatky budú učitelia aplikovať na svojich hodinách.

ZH