Každú chvíľu sa žiaci ZŠ začnú rozhodovať, kam na strednú školu. Keďže sme nemohli organizovať deň otvorených dverí, chcela by som vám predstaviť Strednú odbornú školu technickú a agropotravinársku v Rimavskej Sobote aspoň takto na diaľku. V našej škole sa žiaci pripravujú na svoje povolanie v štvorročných študijných odboroch, v trojročných učebných odboroch a v dvojročných učebných odboroch, ktoré by som Vám chcela postupne stručne predstaviť. Škola je dvojjazyčná - máme odbory s vyučovacím jazykom slovenským, do ktorých môžu byť prijatí žiaci zo slovenských a aj maďarských ZŠ a s vyučovacím jazykom maďarským, do ktorých môžu ísť žiaci z maďarských ZŠ. Všetky odbory, ktoré na škole máme, môžu navštevovať aj chlapci aj dievčatá. Školské vzdelávacie programy máme spracované tak, aby absolvent našej školy mal širokú možnosť zamestnania sa.No a teraz už k tým jednotlivým odborom:

ŠTUDIJNÉ ODBORY- 4-ročné

1) Agromechatronik- je experimentálny študijný odbor s vyučovacím jazykom slovenským, ktorý sa vyučuje len na troch školách na Slovensku. Vznikol na podnet zamestnávateľov, ktorí poukázali na nedostatok kvalifikovaných pracovníkov v agrosektore. Žiak počas štúdia získa vodičské oprávnenie skupiny B,T , oprávnenie na obsluhu obilných kombajnov a zváračský preukaz. Po skončení štúdia môže absolvent pokračovať v štúdiu na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, alebo sa zamestnať ako predajca, servisný technik alebo obsluha modernej počítačom riadenej poľnohospodárskej techniky. Štúdium je ukončené maturitnou skúškou a absolvent získa spolu s maturitným vysvedčením aj výučný list, čo mu umožní po splnení podmienok živnostenského zákona stať sa súkromným podnikateľom. Odbornú záštitu nad týmto študijným odborom má združenie predajcov poľnohospodárskej techniky na Slovensku - Agrion .

2) Od školského roku 2021/ 2022 sa bude na škole vyučovať nový študijný odbor informačné a sieťové technológie. Je to odbor s vyučovacím jazykom slovenským, ktorý zavádzame na podnet podnikateľov z regiónu. Počas štúdia žiak získa vedomosti a zručnosti o štruktúre a architektúre počítačov, teórii algoritmov, programovaní v rôznych jazykoch, bezpečnosti prenosu a spracovaní údajov, návrhu, vývoji a správe softvérových systémov, efektívnej sieťovej komunikácii, cloudových a virtuálnych riešeniach, vývoji webových a mobilných aplikácií, databázových systémov, manažérsko-ekonomických činnostiach potrebných pre otvorenú informatiku. Absolvent bude schopný samostatne vykonávať práce pri projektovaní, konštrukcii, výrobe, montáži, ako aj v prevádzke a údržbe zariadení využívajúcich moderné IKT. Štúdium je ukončené maturitnou skúškou. Absolvent študijného odboru informačné a sieťové technológie má na základe svojej prípravy všetky predpoklady pre zvládnutie vysokoškolského štúdia.

3) Mechanik elektrotechnik – je študijný odbor s vyučovacím jazykom maďarským. Štúdium je ukončené maturitnou skúškou a zároveň absolvent získa aj výučný list, čo mu umožní po splnení podmienok živnostenského zákona stať sa súkromným podnikateľom. Absolvent je kvalifikovaný pracovník, schopný samostatne vykonávať práce v rôznom druhu elektrotechnických činností, od projektovania, výroby, montáží, ako aj v prevádzke elektrotechnických zariadení. Po nástupnej praxi je pripravený na výkon činnosti technika v konštrukcii, technologickej výrobe, montáži alebo v prevádzke. Uplatnenie nachádzajú absolventi odboru aj v autopriemysle (napr. káblovanie, osvetlenie alebo nabíjacie stanice pre elektromotory) , v servise a obsluhe solárnych systémov. Po absolvovaní tohto študijného odboru je študent pripravený aj na ďalšie štúdium na vysokej škole. Študenti všetkých troch študijných odborov môžu získať certifikát odbornej elektrotechnickej spôsobilosti podľa §29 Vyhlášky 508/2009, čo im umožňuje zapájať a opravovať elektrické rozvody, zapájať a kontrolovať bleskozvody a získať zamestnanie aj v predajniach s elektrotechnikou.

UČEBNÉ ODBORY - 3-ročné

Štúdium je ukončené záverečnou skúškou a absolvent získa výučný list. Po skončení trojročného štúdia môže žiak pokračovať v nadstavbovom štúdiu na našej škole a získať plnohodnotné maturitné vysvedčenie. Vyučovanie je v učebných odboroch delené na dvojtýždenné cykly- týždeň škola, týždeň odborný výcvik.

4) Učebný odbor cukrár máme na škole s oboma vyučovacími jazykmi. Počas odbornej teoretickej a praktickej prípravy štúdia sa žiaci naučia pracovať so surovinami, kontrolovať nastavenie technologických parametrov vo výrobnom procese, normovať, pracovať s receptúrami a zhotovovať rôzne zákusky, torty, jedlé dekorácie, dodržiavať a uplatňovať zásady HACCP, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Po skončení štúdia sa môžu absolventi uplatniť vo výrobe cukrárskych výrobkov, ale aj pri predaji v cukrárňach. Žiak je držiteľom zdravotného preukazu a tak sa môže zamestnať v rôznych potravinárskych prevádzkach.

5) Mäsiar- lahôdkar – tento učebný odbor beží v duálnom vzdelávaní. Počas týždňa odborného výcviku chodia žiaci 4 dni do firmy TAURIS, kde sa naučia rozoznávať základné druhy mäsa, obsluhovať techniku a stroje prevádzky, robiť rozrábku, porcovať a baliť mäso. Naučia sa aj vyrábať mäsové výrobky podľa platných noriem. Firma Tauris žiakom poskytuje kompletnú výbavu – oblečenie, obuv, profesionálne nože, zamestnanecké benefity. Preplácajú im počas týždňa odborného výcviku cestovné a stravu. Počas celých troch rokov je žiak za odborný výcvik finančne ohodnotený. Piaty deň pracujú v mäsiarskej dielni v škole. Tu vyrábajú produkty lahôdkarskej výroby, ako napr. jaternice, klobásy, šaláty, obložené misy, mäsové špeciality. Po skončení štúdia sa môžu absolvent uplatniť v mäsovýrobe, v predajniach mäsa, ale aj v rôznych potravinárskych prevádzkach.

6) Autoopravár mechanik – je možné študovať v oboch vyučovacích jazykoch. Počas štúdia môže žiak získať vodičské oprávnenie skupiny B. Na odbornom výcviku sa naučí pracovať so štandardným a mechanizovaným náradím používaným pri opravách automobilov, diagnostikovať rôzne poruchy a vykonávať opravy. V druhom a treťom ročníku žiaci môžu absolvovať odborný výcvik v rôznych firmách a získať tak prehľad o tom ako to reálne funguje v zamestnaní. Po skončení štúdia sa môžu zamestnať v štátnych alebo súkromných firmách pri servise a opravách automobilov, ale aj v automobilovom priemysle.

7) Agromechanizátor opravár – je odbor vyučovaný v maďarskom vyučovacom jazyku. Žiak počas štúdia získa vodičské oprávnenie skupiny B,T a oprávnenie na obsluhu obilných kombajnov. Naučí sa riadiť traktor s pripojeným náradím, vykonávať ošetrovanie, obsluhu, údržbu a bežné opravy poľnohospodárskych strojov a zariadení používaných v rastlinnej a živočíšnej výrobe. Po skončení štúdia sa môžu absolvent zamestnať v štátnych alebo súkromných firmách zameraných na poľnohospodársku výrobu, v servisoch poľnohospodárskej techniky.

UČEBNÉ ODBORY - 2-ročné

Sú určené pre žiakov, ktorý neukončili vzdelávací program základnej školy v poslednom ročníku alebo posledný ročník neukončil úspešne. V jednom týždni majú žiaci 4 dni odborný výcvik a jeden deň teoretické vyučovanie. Štúdium je ukončené záverečnou skúškou a absolvent získa vysvedčenie o záverečnej skúške.

8) Praktická žena - V rámci odborného výcviku žiaci získavajú teoretické a praktické zručnosti z šitia a ručných prác, základov výživy a varenia, starostlivosti o zdravie, výchovy k rodičovstvu a pestovateľstva a chovateľstva.

9) Technické služby v autoservise - Počas odborného výcviku sa žiak pripravuje pre jednoduché a pomocné práce v autoservise, na čerpacích staniciach, umývacích linkách a staniciach technickej kontroly. Žiaci sa naučia vykonávať jednoduché práce v pneuservise. Škola je po rekonštrukcii vonkajších aj vnútorných priestorov. V jednom areáli sa nachádza školská jedáleň a školský internát, v ktorom môžu byť ubytovaní aj študenti iných stredných škôl z mesta. V škole máme vlastnú autoškolu, kde sa frekventanti môžu prihlásiť na vodičský kurz skupiny B a T. Naši študenti prihlásení do kurzu majú určité zľavy a zvýhodnenia.

Ing. Dagmar Vašová, riaditeľka školy

Prečítajte si aj článok na: www.rimava.sk

 

sostaprs