Pre žiakov odborov agromechatronik a agromechanizátor, opravár SOŠTaAP organizuje kurz na obsluhu a údržbu obilných kombajnov. Škola organizuje kurz pre svojich žiakov bezplatne. Po absolvovaní kurzu a zvládnutí skúšok absolventi získavajú doklad na obsluhu poľnohospodárskych strojov a zariadení, konkrétne obilných kombajnov. V tomto školskom roku úspešne absolvovali kurz niektorí žiaci III.R a III.T triedy.