Stredná odborná škola technická a agropotravinárska- už z jej názvu vyplýva, že odbory, ktoré sa na škole vyučujú s prírodou úzko súvisia. Areál školy je veľmi rozsiahly, preto je škoda nevyužiť jeho potenciál a nepretaviť do niečoho, čo bude užitočné nielen pre školu, ale aj široké okolie. Zamestnanci a žiaci SOŠTaAP v Rimavskej Sobote si vytýčili cieľ vybudovať školu biodiverzity. Pýtate sa, čo to v praxi znamená? V prvom rade vysadiť v školskom areáli čo najviac zelene a tým udržať a zvýšiť počet rôznych druhov organizmov, zlepšiť mikroklímu, pretože biodiverzita je vlastne mozaika života v celej rozmanitosti jeho druhov a foriem. Počas Dňa Zeme sa v školskom sade podarilo každej triede vysadiť svoj vlastný ovocný strom, o ktorý sa bude počas štúdia na škole starať. Študenti vysadili stromy višní a čerešní, ktoré sa zakúpili cez projekt Zachráňme školský sad. Táto aktivita sa uskutočnila vďaka finančnej podpore Nadácie Ekopolis a spoločnosti Slovnaft, a.s. v rámci programu Zelené oázy. Projekty, ktoré sa na škole realizujú, majú viesť k zveľaďovaniu prostredia, v ktorom pracujeme, vzdelávame sa a relaxujeme, k eliminácii znečistenia životného prostredia, k rozvíjaniu praktických zručností žiakov a k budovaniu ich povedomia, že prírodu máme len jednu a našou povinnosťou je chrániť ju a zveľaďovať. Vďaka finančným prostriedkom z realizovaných projektov sa už škole podarilo vybudovať ekozáhradku, vyvýšené záhony, osadiť nádobu na zachytávanie dažďovej vody, skrášliť vstupný areál, vysadiť kríky s drobným ovocím, zasadiť stromy vytvárajúce tieň a obnoviť školský sad. V budúcnosti by škola rada pokračovala v tejto línii a jej víziou je vybudovanie zelených striech, hmyzích hotelov, bylinkových špirál, búdok a krmítok pre vtáky. S chuťou do práce, odhodlaním a dobrou náladou sa to určite podarí. kolektív SOŠTaAP.

ekopolis      zelene oazy01  slovnaft