Gaudeamus igitur - radujme sa teda, pokiaľ sme mladí - znelo školskou jedálňou na SOŠTaAP v Rimavskej Sobote. V piatok 31. mája 2024 si totiž maturanti, už bývalí žiaci IV. AC, IV.R a II.DN triedy, prevzali maturitné vysvedčenia. Rozlúčka s nimi sa konala slávnostným spôsobom, za účasti pani riaditeľky, zástupcov školy, pedagogických, nepedagogických pracovníkov, ako i rodičov žiakov. Prítomným sa prihovorila riaditeľka školy Ing. D. Vašová a triedne učiteľky Mgr. A. Lévay Marek a Mgr. A. Majerská, PhD. Žiaci sa rozlúčili so svojimi pedagógmi kytičkami kvetov a slovami vďačnosti za vynaložené úsilie a trpezlivosť pri ich výchove a vzdelávaní. Želáme maturantom mnoho ďalších úspechov, aby svoje získané vedomosti a zručnosti uplatnili v práci, ktorá im bude prinášať radosť a potešenie.

Mgr. A. Majerská, PhD.

Az érettségi bizonyítványok ünnepélyes átadása Gaudeamus igitur – örvendjünk, hogy fiatalok vagyunk – hangzott el az Műszaki, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola éttermében. 2024. május 31-én a IV.AC, IV.R és II.DN osztály öregdiákjai átvették az érettségi bizonyítványokat. Az ünnepélyes átadás az iskola vezetőségével, a tanári kar és a búcsúzó diákok szüleinek részvételével zajlott. Ünnepi beszédet mondott az iskola igazgatónője Ing. D Vašová és Mgr. Lévay Marek Adrienn, valamint Mgr. A. Majerská, PhD. osztályfőnökök. A diákok beszéddel és virággal köszönték meg tanáraik türelmét, oktató- és nevelőmunkáját. Végzőseinknek nagyon sok sikert és örömöt kívánunk, és hogy az itt megszerzett tudásukat kamatoztathassák a jövőben.