Naša škola sa snaží sadiť a pestovať poľnohospodárske plodiny, ktoré môže využiť buď v školskej kuchyni alebo aj predávať, Začiatkom mája sa na školskom pozemku vysadili zemiaky. Pri sadení v rámci odborného výcviku pomáhali aj žiaci tried I.MT a II.MT, učebného odboru agromechanizátor, aby si aj prakticky vyskúšali to, čo sa učia na teórii v rámci odborných predmetov.

     SOŠTaAP