SOŠTaAP v Rimavskej Sobote sa každoročne zapája do rôznych projektov, ktorých cieľom je prispeť k vybaveniu učební, skrášliť exteriér školy, chrániť prírodu a živočíchy, vzdelávať sa a pod.

Tentokrát boli z financií získaných v projekte vybavení žiaci odborov agromechatronik a autoopravár - mechanik novým pracovným oblečením s logom školy.