V zmysle spolupráce medzi ÚPSVaR a strednými školami sa žiaci našej školy tried IV.RAC a III.GC dnes t.j. 12.04.2023 v čase od 12.30h do 14.00h zúčastnili preventívneho poradenstva pre budúcich absolventov stredných škol na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny v Rimavskej Sobote.

Preventívne poradenstvo bolo zamerané na:

- informácie o regionálnom trhu,

- informácie o možnostiach uplatnenia sa absolventov SŠ po skončení štúdia,

- informácie o aktívnom uchádzaní sa o zamestnanie.

Žiaci prejavili aktívny záujem a diskutovali s pracovníkmi úradu práce /Ing. Patakiovou a Mgr. Kriškom/ aj o službách zamestnanosti s využitím možnosti absolvovať kurz RE-PAS a KOMPAS+ prostredníctvom ÚPSVaR.

Ing. Milan Martinko