Stredná odborná škola technická a agropotravinárska -Műszaki, 
     Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola na Okružnej
ulici v Rimavskej Sobote poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie (vyššie sekundárne) v 4-ročných študijných odboroch,kon - čiace maturitnou skúškou, stredné odborné vzdelanie (sekundárne) v 3-ročných učebných odboroch, končiace záverečnou skúškou a niž- šie stredné odborné vzdelanie (nižšie sekundárne) v 2-ročnom učebnom odbore, končiace záverečnou skúškou. Maturitné skúšky študenti konajú zo štyroch predmetov: slovenského jazyka a literatúry (v triedach s vyuč. jazykom maďarským aj z maďar - ského jazyka a lit.), cudzieho jazyka, praktickej časti odbornej zložky a teoretickej časti odbornej zložky. Záverečná skúška sa koná z odborných predmetov a má tri časti: písomnú, praktickú a ústnu.

 

 

  Študijné odbory (4-ročné):

   2682 K mechanik počítačových sietí 

   3765 M technika a prevádzka dopravy  

   Učebné odbory (3-ročné):

   2964 H cukrár 

   2955 H mäsiar,lahôdkar  

   4524 H agromechanizátor, opravár

   Učebný odbor (2-ročné):  

  4572 F poľnohospodárska výroba  

  3161 F praktická žena 
 

   Nadstavbové štúdium (2-ročné):

    4512 L poľnohospodárstvo (VJM)

    2982 L potravinárska výroba: (VJM)

                            zameranie: 01 mäsová a údenárska výroba                                                                   02 pekárenská a cukrárska výroba

 


  Autoškola  pri SOŠTaAP umož-
 ňuje získanie vodičského oprávnenia na 
 skupiny: AM, B, T, C, C+E

  

  Katalóg cukrárskych výrobkov

 Cenník stravného