PREDMETOVÉ KOMISIE
 

 

PK humanitných predmetov - predseda: Mgr. Zdenek Huszty

Členovia: PaedDr. Ľudmila Zaťková, Mgr. Adriana Lévay Marek ,Mgr. Eva Csanková, PhDr. Ingrid Kováčová, Mgr. Katarína Balážová, Ing. Žaneta Csobová

PK cudzích jazykov jazykov - predseda: MVDr.Beata Hodulová

Členovia: Mgr. Eva Csanková, Mgr. Andrea Szabóová, Ing.Mária Kubišová, Ing.Karolína Matzenauer, Ing.Romana Vetráková

PK prírodovedných predmetov, informatiky a telesnej a športovej prípravy - predseda: PaedDr. Jana Vargová

Členovia: Ing. Agnesa Daňková. Ing.Mária Kubišová,, Mgr. Štefan Szöke, PaedDr.Ján Barto, Ing. Martin Hlavatý, PhDr. Ingrid Ková- čová,Ing. Ladislav Farkas, Mgr. Adriana Lévay Marek, Ing. Žaneta Csobová

PK elektrotechnických predmetov - predseda: Ing. Ladislav Tóth

Členovia: Ing. Ladislav Farkas, Ing. Vojtech Bódi, Bc. Štefan Kovács, Bc. Vladimír Gubala, Bc. Jozef Imrecze,Bc. Ján Kortiš, Ing.Martin Hlavatý, Ing. Miroslav Uhrin

PK automobilovej techniky - predseda: Ing. Dagmar Vašová

Členovia: Ing. Karol Kisantal, Ing.Ľudovít Lipták, Ing.Ivan Vilhan Ing.Juraj Kovács, Ing. Ladislav Farkas,Bc.Pavel Hudec,Bc.Jozef Morong, Bc.Ľubomír Antal, Bc.Jozef Kruško,Bc.Štefan Kožiak, Štefan Tóth

PK ekonomických a potravinárskych predmetov - predseda: Ing. Anna Števková

Členovia: Ing. Žaneta Csobová, Ing. Mária Habodász, Ing. Agnesa Daňková, Ing. Mária Kubišová, Ing. Andrea Kisantalová, Marta Ajnácsköiová, PhDr. Ingrid Kováčová, MVDr.Beata Hodulová, PaedDr. Ján Barto, Ing. Zdena Bamburová, Miroslav Janský, Bc. Kozák Milan

 


   Autoškola   pri SOŠTaAP  umož-
 ňuje získanie vodičského oprávnenia na 
 skupiny:  AM, B, T, C, C+E

   Katalóg cukrárskych výrobkov

 Cenník stravného