Autoškola    pri SOŠTaAP  umož-
 ňuje získanie vodičského oprávnenia na 
 skupiny:  AM, B, T, C, C+E

 
 

  Katalóg cukrárskych výrobkov

 Cenník stravného 
 

  

Záujmové vzdelávanie a mimoškolské aktivity majú za cieľ zabezpečiť pre deti a mládež zmysluplné využívanie voľného času a podmienky na rozvoj ich záujmov alebo talentu.
    V školskom roku 2017/2018 sme aj na našej škole vstúpili do ďalšieho roka aplikácie vzdelávacích poukazov v systéme záujmového vzdelávania. Záujmové vzdelávanie, tzv. krúžky, budú realizované v priebehu školského roka v pred- písanom rozsahu najmenej 60 hodín.