Pekná maďarská reč

19. januára 2018 sa uskutočnilo školské kolo súaže „Pekná maďarská reč. Súaž je zameraná na rozvoj žiackej tvorivosti tvorbou textov, pokusov o umelecké vyjadrenie myšlienok a na zvládnutie práce s jazykovými a literárnymi textami. Žiaci súažili v dvoch kategóriach: III., IV. – pre študijné odbory a pre učebné odbory. Trojčlenná porota (Mgr. Adriana Lévay-Marek, Mgr. Andrea Szabóová, Ing. Juraj Kovács) pri hodnoteniach brali do úvahy nasledujúce kritériá, ako: prízvuk, či sa vedel súažiaci stotožni s textom, prednesenie, slovnú zásoba.

Žiakom Štefanovi Szabóovi z IV. C triedy (III. kat. – 1. miesto) a Rozálie Bariovej z I.MC triedy (IV. kat. – 1. miesto) držíme palce, ktorí postúpili ďalej a budú reprezentova našu školu na okresnom kole.


Szép Magyar Beszéd

2018. január 19-én rendezte iskolánk a „Szép Magyar Beszéd“ verseny iskolai fordulóját. A verseny elsősorban a diákok szövegalkotását, gondolataik megfogalmazását és a nyelvi-, valamint irodalmi szövegekkel való alkotómunkát helyezi előtérbe. Tanulóink két kategóriában versenyeztek: III., IV. – az érettségivel végződő tanulmányi szakok és a három éves szakmunkások részére kialakított kategóriákban. A zsűri tagjai (Mgr. Lévay-Marek Adrienn, Mgr. Szabó Andrea és Ing. Kovács György) a következő kritériumok szerint választották ki a legjobbakat: tájszólás, mennyire tudott a versenyző azonosulni a felolvasandó szöveggel, előadásmód és szókincs.
Két első helyezettünknek, Szabó István IV. C (III. kat. – 1. hely) és Bari Rózsika I.MC osztályos tanulónak (IV. kat. – 1. hely) gratulálunk, valamint szorítunk, hogy további sikereket érjenek el a verseny kerületi fordulóján.