Prijímanie prvákov

15. novembra 2017 prebehlo na SOŠTaAP v Rimavskej Sobote tradičné slávnostné prijímanie žiakov prvých ročníkov do "cechu študentského", ktoré si pre nich pripravili žiaci druhých a tretích ročníkov. Kabu, ako ho nazývajú žiaci, sa stalo už neodmysliteľnou súčasťou študentského života na našej škole a každoročne sa naň tešia tak prváci ako aj žiaci vyšších ročníkov, ktorí sa snažia svojich mladších spolužiakov vždy niečím novým prekvapiť. V tomto školskom roku sa ho zúčastnili žiaci tried: I.DR, I.MC, I.GC, I.H a I.FP.Celé podujatie moderovali žiaci Zuzana Šipková z III. D a Zoltán Török z III. C triedy. Po doznení zvukov študentskej hymny obidvaja moderátori na úvod privítali v slovenskom aj maďarskom jazyku vedenie školy, pedagógov a žiakov. V krátkom príhovore pripomenuli, prečo si pripomíname 17. november ako Deň študentstva, ako aj udalosti zo 17. novembra 1989. Potom nasledovala kultúrna vložka, v rámci ktorej Agáta Radičová z II.FP triedy všetkým zaspievala anglickú pieseň. Po nej nasledoval už samotný akt prijímania prvákov. Najprv bola prvákom prečítaná študentská prísaha a potom boli po jednom volaní žiaci prváckych tried a boli svojimi staršími spolužiakmi "pasovaní" rôznymi predmetmi do študentského cechu. Každý dostal do rúk text prísahy, cechovú listinu ako aj malý darček ako spomienku na túto udalosť. Na záver sa študentom prihovoril riaditeľ školy Ing. Karol Kisantal.